Wspólnota Wizja | Charyzmat

Charyzmatem naszej Wspólnoty jest formowanie chrześcijan do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Pragniemy rozwijać się żyjąc Ewangelią Jezusa Chrystusa i stawać się przyjaciółmi Oblubieńca. Naszym pragnieniem jest rozkochiwanie Kościoła – Oblubienicy Chrystusa – w Jezusie – Jedynym Oblubieńcu Kościoła. Uczymy się tego od św. Jana Chrzciciela, przyjaciela Oblubieńca.
  • Wzrastanie w świętości poszczególnych członków Wspólnoty dokonuje się poprzez wspólną modlitwę, formację, służbę i świadectwo codziennego życia oraz ewangelizację.
  • Członkowie Wspólnoty pragną realizować potrójną misję, jaką każdy chrześcijanin otrzymuje w sakramencie chrztu: prorocką, kapłańską i królewską, głosząc Słowo Boże, celebrując Je i żyjąc Nim.
  • Jako podstawowy cel swojego istnienia Wspólnota stawia sobie głoszenie Ewangelii tak, aby każdy człowiek mógł poznać Jezusa Chrystusa pokochać Go i uznać w Nim jedynego Pana.
  • Każde działanie Wspólnoty ma na celu rozkochiwanie ludzi w Jezusie Chrystusie, dlatego Wspólnota nie podejmuje żadnych działań, które by do tego nie prowadziły.
  • Wszystkie działania we Wspólnocie począwszy od praktyki życia braterskiego, formacji ludzkiej, duchowej i intelektualnej do struktur organizacyjnych zmierzają do wypełniania naszego ewangelizacyjnego powołania. W tym celu Wspólnota pragnie posługiwać się wszystkimi możliwymi środkami, pozostając szczególnie otwarta na to co aktualnie mówi Duch do Kościoła.
  • Ponieważ ogrom misji ewangelizacyjnej w świecie wymaga nieustannie rosnącej liczby apostołów, Wspólnota ewangelizuje poprzez formację ewangelizatorów ucząc ich jak formować następnych.
  • Wspólnota chce służyć wszystkim członkom Kościoła, formując ich do czynnego i praktycznego podjęcia misji ewangelizacyjnej. Ponieważ ewangelizacja jest w pierwszym rzędzie działaniem eklezjalnym, dlatego Wspólnota chce żyć zbawieniem i budować w Kościele zewangelizowane wspólnoty, które będą żyły miłością i kontynuowały dzieło ewangelizacji. 
  • Wspólnota pragnie współpracować z innymi dziełami apostolskimi Kościoła oraz popierać rozwój form ewangelizacji dostosowanych do aktualnych potrzeb Kościoła.