Fundacja Dokumenty

STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I

USTANOWIENIE – SIEDZIBA

Art. 1

 1. 1. Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca działa w oparciu o ustawę o fundacjach z 6.04.1991r / Dz.U.nr 46 poz. 20 z późniejszymi zmianami, uchwalonego i zatwierdzonego przez fundatora statutu.
 2. 2. Fundacja może używać nazwy skróconej Przyjaciele Oblubieńca
 3. 3. Fundacja została ustanowiona przez Fundatorów:
  Ewę Adamowicz
  Martę Mendrek

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w dniu 13 grudnia 2016 roku.

  

Art. 2

 1. 1. Siedzibą Fundacji jest miasto LUBLIN, obszarem działania terytorium Polski i zagranica
 2. 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. 3. Fundacja opiera swoją działalność na pracy Zarządu, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać inne osoby, również w formie umowy o pracę i może korzystać z innych form pomocy.
 4. 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych, oraz na pokrycie kosztów działalności.

ROZDZIAŁ II

CEL Fundacji

 1. 1. Fundacja ma na celu promocję wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, pedagogicznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.
 2. 2. Patronem Fundacji jest Św. Jan Chrzciciel, Świętem patronalnym Fundacji jest uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 3. 3. Do szczegółowych celów Fundacji należy:

a/ modlitwa indywidualna i wspólnotowa - jako siła ewangelizacyjna;

b/ wykorzystanie środków masowego przekazu, działalność związaną z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, muzycznych i innych;

c/ tworzenie wspólnot charyzmatycznych, prowadzenie formacji animatorów;

d/ organizowanie współpracy Fundacji z posługą duszpasterską na różnych jej płaszczyznach;

e/ organizowanie spotkań promujących kulturę chrześcijańską, wspierającą ewangelizację poprzez muzykę, również z wykorzystaniem nowych mediów;

f/ organizowanie kursów, szkoleń, pielgrzymek, rekolekcji, warsztatów, konferencji i innych zgromadzeń o charakterze ewangelizacyjnym misyjnym i religijnym;

g/ działalność charytatywną, organizację pomocy rodzinom, ubogim, niepełnosprawnym, ochrona życia od poczęcia, pomoc społeczna;

h/ prowadzenie charyzmatycznych spotkań modlitewnych, koncertów, ich transmisji, archiwizowanie i późniejsze rozprowadzanie odpłatne i nieodpłatne;

i/ poligrafię, działalność wydawniczą, działalność twórczą, związaną z rozrywką i kulturą;    

j/ działalność wspierającą naukę, edukację, oświatę i wychowanie;

k/ działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo, organizacyjnie, informacyjnie lub finansowo organizacje i przedsięwzięcia kościelne;

l/ usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem;

ł/ wynajem i dzierżawa;

m/ handel hurtowy i detaliczny;

n/ transport lądowy;

o/ usługi związane ze sportem, rozrywką, rekreacją, prowadzeniem przedszkoli, hospicjów, gospodarstw agroturystycznych, produkcji;

p/ działalność budowlana i prowadzenie ośrodków rekolekcyjnych, szkoleniowych, rehabilitacyjnych, agroturystycznych, przedszkoli, sierocińców;

       W celu realizacji w/w celów Fundacja prowadzi działalność odpłatną lub nieodpłatną realizowaną w ramach celów statutowych tj.

a/ gromadzi środki materialne i finansowe na rzecz wspierania dzieł i inicjatyw ewangelizacyjnych;

b/ organizuje spotkania modlitewne, transmisje, nagrywanie i rozprowadzanie w formie druku, video;

c/ prowadzi ośrodki rekolekcyjne, szkoleniowe, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, agroturystyczne, domy pomocy ludziom starszym, dzieci i młodzieży;

d/ prowadzi działalność wytwórczą, handlową, usługową w tym najem czy dzierżawa, edukacyjną, wydawniczą, informatyczną, artystyczną, kulturalną, naukową, transport i działalność wspomagającą transport;

e/ pomaga klasztorom, pustelniom, parafiom, poprzez wspólną ewangelizację, również w formie finansowej;

f/ prowadzi przedszkola, szkoły, hospicja, poradnie i punkty konsultacyjne /pomoc duchowa,   pedagogiczna,  psychologiczna;

g/ organizuje pielgrzymki i inne wyjazdy o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym, rekolekcyjnym;

h/ prowadzi działalność związaną z produkcją i dystrybucją filmów, nagrań video, programów tv., nagrań dźwiękowych i muzycznych;

i/ prowadzi transmisje spotkań ewangelizacyjnych, działalność organizacji religijnych.

                                                          

Art.3

        Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą dla osiągnięcia w/w celów statutowych w ramach następujących kodów PKWiU:

41.20 Z roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

47.1 sprzedaż detaliczna książek

47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63 sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.19   pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskiem

49.31 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.90.Z pozostałe zakwaterowanie

56.29 pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30 przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z wydawanie książek,

58.13   wydawanie gazet

58.14   wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19   pozostała działalność wydawnicza

59.11   działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych

59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi

59.13   działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych

59.2 działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.1   przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi

 1. 68.10 działalność portali internetowych

68.10. Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 1. 74.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

74.20.Z działalność fotograficzna

79.12 działalność organizatorów turystyki

79.12. Z działalność organizatorów turystyki

77.4   dzierżawa własności intelektualnej podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 1. 85.5   działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 2. 85.10 pozaszkolne formy edukacji

85.10 wychowanie przedszkolne

85.20 szkoły podstawowe

85.52. Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane

87.90 pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.9 pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.91. Z opieka dzienna nad dziećmi

88.10. Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99. Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana

90.0    działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.2 działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04. Z działalność obiektów kulturalnych

94.91 działalność organizacji religijnych

Art. 4

 1. 1. Fundacja podejmuje ścisłą współpracę z innymi katolickimi instytucjami, ruchami krajowymi i zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III

WŁADZE FUNDACJI

Art. 5

Fundatorzy zgodnie z postanowieniami Statutu, powołują Zarząd oraz określają struktury organizacyjne.

Art. 6

 1. 1. W składzie Zarządu mogą być Fundatorzy.
 2. 2. Zarząd powołany jest na czas bezterminowy.
 3. 3. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa.                                                                                                                  
 4. 4. W Zarządzie nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. 5. W Zarządzie mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami Zarządu, z głosem doradczym.

Art.7

     Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
 • uchwalanie regulaminów organizacyjnych;
 • podejmowanie inicjatyw dla realizacji celów Fundacji;
 • prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, kulturalnej, handlowej, usługowej i innej;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 • stwarzanie warunków do współpracy i utrzymywanie łączności ze wszystkimi osobami i grupami oraz środowiskami, które realizując cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w Statucie pozostają poza formalnymi strukturami Fundacji;
 • ustalanie struktur administracyjnych, wielkości zatrudnienia, wysokość wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych w Fundacji, wysokość środków na zlecone usługi obce, wysokość zwrotu kosztów poniesionych w celach realizacji zadań Fundacji.
 • nadzorowanie administracyjnej strony działalności Fundacji
 • ustanawianie pełnomocników do działania w imieniu Zarządu w określonym zakresie (np. do spraw gospodarczych, wydawniczych lub kulturalnych, prawnych, księgowych), oraz zatrudnianie osób.
 • wykonywanie uchwał, w szczególności przygotowanie do nabywania majątku nieruchomego.

Art.8

1.  Zarząd jest zwoływany co najmniej raz w miesiącu. Informacja o takim zebraniu powinna dotrzeć do członków Zarządu co najmniej na dwa dni przed ustalonym dniem zebrania.

2.  Zarząd może skutecznie podejmować decyzje, jeśli obecny jest skład Zarządu co najmniej dwuosobowy.

3.  Zarząd powołany jest na czas bezterminowy i może jak każdy z jego członków, być odwołany z ważnych przyczyn decyzją Fundatorów

Art. 9

 Zarząd składa w imieniu Fundacji oświadczenia woli i zaciąga zobowiązania.

Art. 10

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie protokołowanych uchwał.

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub wykonywać swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

Art. 11

 1. 1. Majątek Fundacji stanowią:

a) fundusz założycielski w kwocie 2500 zł.

b)  dochody z majątku Fundacji

c)  darowizny,

d)  spadki i zapisy,

e)  dochody z ofiarności publicznej, ze zbiórek i imprez publicznych

f)  każdy inny dochód osiągnięty przez Fundację w tym również z działalności gospodarczej.

 1. 2. Majątkiem Fundacji są także ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.
 2. 3. Zarząd może odpowiednią uchwałą udzielić jednorazowo pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych w określonych ściśle pisemną uchwałą granicach.
 3. 4. Określa się rok obrachunkowy pierwszy począwszy od dnia nadania osobowości prawnej, do dnia 31.12.2017 r. następne lata od 1.01. do 31.12. każdego roku.
 4. 5. Zarząd do dnia 31.01. każdego roku sporządzi sprawozdanie z działalności Fundacji, a do 31.03. każdego roku Fundacja zatwierdzi sprawozdanie finansowe /bilans/ i z działalności Fundacji z wyjątkiem pierwszego roku działalności, który zakończy się 31.12.2017r

Art. 12

 1. 1. Fundacja zarządza w sposób wolny dobrami, które posiada, łącznie z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości.
 2. 2. Odpowiedni Regulamin sporządzony przez Zarząd Fundacji określać będzie sposoby zarządzania dobrami materialnymi Fundacji.
 3. 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. 4. Zabrania się w Fundacji: udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji,

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE FUNDACJI

Art. 13

 1. 1. Fundacja może zostać rozwiązana w przypadku niemożności osiągnięcia zamierzonych celów, potwierdzonych przez Fundatorów.
 2. 2. W przypadku rozwiązania Fundacji, dobra - z zachowaniem praw nabytych, a także woli ofiarodawców (por. kan. 326 § 2 KPK) - zostaną przeniesione na Fundatorów lub inne podmioty wskazane przez Fundatorów.
 3. 3. Fundatorzy mogą wyznaczyć jednego lub więcej likwidatorów, mogą to być członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 14

 1. 1. Statut Fundacji można zmienić na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów.
 2. 2. Dochody Fundacji z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, oraz zbiórek i imprez publicznych mogą być użyte na realizację wszystkich statutowych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
 3. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe i koszty postępowania spadkowego.