Fundacja Misja

 1. Fundacja ma na celu promocję wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, społecznym, pedagogicznym, charytatywnym, stosunków międzyosobowych i międzynarodowych.
 2. Patronem Fundacji jest Św. Jan Chrzciciel, Świętem patronalnym Fundacji jest uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 3. Do szczegółowych celów Fundacji należy:
 • modlitwa indywidualna i wspólnotowa - jako siła ewangelizacyjna;
 • wykorzystanie środków masowego przekazu, działalność związaną z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych, muzycznych i innych;
 • tworzenie wspólnot charyzmatycznych, prowadzenie formacji animatorów; 
 • organizowanie współpracy Fundacji z posługą duszpasterską na różnych jej płaszczyznach;
 • organizowanie spotkań promujących kulturę chrześcijańską, wspierającą ewangelizację poprzez muzykę, również z wykorzystaniem nowych mediów;
 • organizowanie kursów, szkoleń, pielgrzymek, rekolekcji, warsztatów, konferencji i innych zgromadzeń o charakterze ewangelizacyjnym misyjnym i religijnym;
 • działalność charytatywną, organizację pomocy rodzinom, ubogim, niepełnosprawnym, ochrona życia od poczęcia, pomoc społeczna;
 • prowadzenie charyzmatycznych spotkań modlitewnych, koncertów, ich transmisji, archiwizowanie i późniejsze rozprowadzanie odpłatne i nieodpłatne;
 • poligrafię, działalność wydawniczą, działalność twórczą, związaną z rozrywką i kulturą;    
 • działalność wspierającą naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
 • działalność wspierającą technicznie, szkoleniowo, organizacyjnie, informacyjnie lub finansowo organizacje i przedsięwzięcia kościelne;
 • usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem;
 • wynajem i dzierżawa;
 • handel hurtowy i detaliczny;
 • transport lądowy;
 • usługi związane ze sportem, rozrywką, rekreacją, prowadzeniem przedszkoli, hospicjów, gospodarstw agroturystycznych, produkcji;
 • działalność budowlana i prowadzenie ośrodków rekolekcyjnych, szkoleniowych, rehabilitacyjnych, agroturystycznych, przedszkoli, sierocińców; 

W celu realizacji w/w celów Fundacja prowadzi działalność odpłatną lub nieodpłatną realizowaną w ramach celów statutowych tj.

 • gromadzi środki materialne i finansowe na rzecz wspierania dzieł i inicjatyw ewangelizacyjnych;
 • organizuje spotkania modlitewne, transmisje, nagrywanie i rozprowadzanie w formie druku, video;
 • prowadzi ośrodki rekolekcyjne, szkoleniowe, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, agroturystyczne, domy pomocy ludziom starszym, dzieci i młodzieży;
 • prowadzi działalność wytwórczą, handlową, usługową w tym najem czy dzierżawa, edukacyjną, wydawniczą, informatyczną, artystyczną, kulturalną, naukową, transport i działalność wspomagającą transport;
 • pomaga klasztorom, pustelniom, parafiom, poprzez wspólną ewangelizację, również w formie finansowej;
 • prowadzi przedszkola, szkoły, hospicja, poradnie i punkty konsultacyjne /pomoc duchowa,   pedagogiczna,  psychologiczna;
 • organizuje pielgrzymki i inne wyjazdy o charakterze ewangelizacyjnym, misyjnym, rekolekcyjnym;
 • prowadzi działalność związaną z produkcją i dystrybucją filmów, nagrań video, programów tv., nagrań dźwiękowych i muzycznych; 
 • prowadzi transmisje spotkań ewangelizacyjnych, działalność organizacji religijnych.