Książki

Publikacje naszego wydawnictwa

Przyjaciele Oblubieńca - studium biblijne

Autor:
ISBN:
978-83-7919-033-1
Data wydania:
Ilość stron:
Format:
Jezus Chrystus pragnie całą ludzkość uczynić swą umiłowaną oblubienicą. Aby mogło tak się stać, posyła do niej swych przyjaciół, aby ją przygotować na przyjście i przyjęcie Boskiego Oblubieńca. W swej pracy apostolskiej mają oni wzór w osobie starotestamentalnych proroków, Jana Chrzciciela, Apostoła Pawła i innych apostołów, którzy poświęcili swe życie w służbie Bogu. Żywię cichą nadzieję, że ta książka w jakimś stopniu przybliży dzisiejszym apostołom te postacie i zachęci ich, by w dostępny dla nich sposób przemieniali swe środowisko, czynili je bardziej szlachetnym i coraz bardziej przybliżali do Jezusa Chrystusa, Pana, Zbawiciela i Oblubieńca. Autor

ks. prof. dr hab. FRANCISZEK MICKIEWICZ SAC
pallotyn, ur. w 1962 r., wyświęcony na kapłana w 1988 r., z wykształcenia biblista, pracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Oprócz licznych artykułów z teologii biblijnej opublikował dwutomowy komentarz do Ewangelii św. Łukasza (2011-2012) oraz książki z zakresu teologii biblijnej: Znaki Ducha Świętego (1998), Krocząc śladami męki Chrystusa (2000), Świadkowie zbawczego posłannictwa oraz mesjańskiej i boskiej godności Jezusa w pismach św. Łukasza i św. Jana (2003), Wspólnota uczniów Jezusa. Powołanie – formacja – posłannictwo (2008).

SPIS TREŚCI

Wstęp (9)

Rozdział pierwszy
Zwyczaje biblijne związane z ceremonią zawarcia małżeństwa (15)

1. Godność i model małżeństwa w świecie biblijnym (15)
2. Wybór małżonki (24)
3. Ceremonia zawarcia małżeństwa (39)

Rozdział drugi
Bóg jako Oblubieniec Narodu Wybranego (45)

   1. Oblubieńcza miłość Boga do ludu w Księdze Ozeasza (46)
   2. Małżeńskie przymierze Boga z Izraelem w Księdze Jeremiasza i Ezechiela (52)
   3. Miłość Boga-Oblubieńca w Księdze Izajasza (62)
   4. Bóg Oblubieńcem ludu wybranego w Pieśni nad Pieśniami (70)
   5. Historia Izraela jako obraz historii człowieka z Bogiem (75)

Rozdział trzeci
Jezus Oblubieńcem Kościoła (83)

   1. Jezus Oblubieniec przyczyną radości swych uczniów (84)
   2. Nowe przymierze Jezusa z nowym ludem Bożym – Kościołem (90)
   3. Oblubieńcza miłość Chrystusa do Kościoła w świetle Listu do Efezjan (98)
   4. Jezus Chrystus jako Baranek i Oblubieniec Kościoła w Apokalipsie św. Jana (112)

Rozdział czwarty
Jan Chrzciciel jako prorok, świadek i przyjaciel Jezusa Oblubieńca (125)

   1. Prorok przygotowujący drogę Mesjaszowi (126)
   2. Świadek Jezusa jako Zbawiciela, Chrystusa i Syna Bożego (135)
   3. Wierny przyjaciel Jezusa Oblubieńca (143)
   4. Pokorny sługa Boga i Jezusa Chrystusa (149)
   5. Pochwała wielkości Jana Chrzciciela (158)

Rozdział piąty
Święty Paweł jako przyjaciel Oblubieńca i sługa Kościoła (167)

   1. Nawrócenie Szawła pod Damaszkiem (168)
   2. Powołanie Szawła Pawła na Apostoła Narodów (176)
   3. Założyciel wspólnot chrześcijańskich (184)
   4. Wierny sługa Kościoła (192)
   5. Przyjaciel Jezusa Oblubieńca (200)
   6. Wzór do naśladowania dla apostołów wszystkich czasów (213)

Rozdział szósty
Apostołowie przyjaciółmi Jezusa Oblubieńca (229)

   1. Zawiązanie więzów przyjaźni z Jezusem (230)
   2. Przyjaźń z Jezusem jako dar i zobowiązanie (240)
   3. Kobiety – przyjaciółkami, uczennicami i apostołkami Jezusa (248)
   4. Grzech na drodze przyjaźni z Jezusem (255)
   5. Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa Oblubieńca (268)

Zakończenie (281)
Bibliografia (283)

Przyjaciele Oblubieńca - studium biblijne